مقالات درباره کار از اوت, 2007

چین:تبعیض

  August 14, 2007

کان چای می گوید (چینی) در چین برای انجام دادن یک کار دو دستمزد متفاوت وجود دارد. اگر کارکنان از شهر آمده باشند حقوق بیشتری از کسانی می گیرند که از مناطق روستایی آمده اند