· آوریل, 2008

مقالات درباره حکومت از آوریل, 2008

Peru

Cuba

Bolivia

Bangladesh

Armenia

Argentina

َAlbania

Uzbekistan

عراق: 210 شرکت اسرائیلی

زیمبابوه: دولت اتحاد ملی