· دسامبر, 2007

مقالات درباره حکومت از دسامبر, 2007

روسیه: شکنجه در زندان

پاراگوئه: اینترنت گران

اردن: ترافیک و دولت

کوبا:کلیسا و حزب کمونیست

پاکستان: تظاهرات دانشجویی

ترکمنستان: راه آهن

کره جنوبی:دستگیری برخی از رهبران کارگری

ژاپن: ثروتمندترین فاشیست دنیا

ایران: دو شهروند ژاپنی دستگیر شدند

ارمنستان:اپوزیسیون تحت فشار