· نوامبر, 2007

مقالات درباره حکومت از نوامبر, 2007

عراق: مدارک تقلبی

ازبکستان: خبرنگاران را به یاد بیاورید

چین: رسانه ها قابل اعتماد نیستند

ترکمنستان: ثروت گمشده

پاکستان: رسانه ها قربانی مشرف

امارات متحده: افزایش حقوق ها

ایران: قرارداد چند میلیارد دلاری

ترکمنستان: وقتی غرب حقوق بشر را فراموش می کند

مصر: پلیس شکنجه می کند

برمه:تاتوی دردسرساز