· سپتامبر, 2007

مقالات درباره آزادی بیان از سپتامبر, 2007

میانمار :آزادی حق است

  September 29, 2007

مونتگو بی در مورد مبارزه مردم میانمار می نویسد آزادی حق تمامی انسانها است و چیزی نیست که باید به دست آورد. حقی است که از آن بسیاری محروم شده اند