· آوریل, 2008

مقالات درباره غذا از آوریل, 2008

Pakistan

  April 30, 2008

بلاگری به نام چوپ می نویسد که بحران مواد غذایی در پاکستان بی سابقه بوده و برای نخستین بار در سی سال گذشته در چند شهر همزمان شورشهایی به این دلیل اتفاق افتاده است