مقالات درباره انتخابات از سپتامبر, 2007

اوکراین:چند عکس از روزهای پیش از انتخابات

سلام از کیف عکس های متعددی از حال و هوای انتخابات در اوکراین به چاپ رسانده است