· دسامبر, 2007

مقالات درباره اقتصاد و تجارت از دسامبر, 2007

ژاپن: معلم خارجی بیکار

پرو:عکس هایی از آخرین آهنگران

ازبکستان:گرفتاری توریست ها

افغانستان:کودکان کارگر

قزاقستان: فقر و نفت

کره جنوبی:دستگیری برخی از رهبران کارگری

ژاپن: ثروتمندترین فاشیست دنیا