· دسامبر, 2007

مقالات درباره فعالگری دیجیتال از دسامبر, 2007

ژاپن: معلم خارجی بیکار

روسیه: شکنجه در زندان

پاراگوئه: اینترنت گران

مصر: جایزه ای برای بلاگر زندانی

فلسطین: رنج مردم نوار غزه

مصر:حمایت از بلاگر زندانی