· دسامبر, 2011

مقالات درباره رسانه‌ شهروندی از دسامبر, 2011

واکنش ها به راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور

در یک گردهمایی عمومی نادر، صدها نفر به حمایت راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور در آمدند و واکنش پر جنب و جوشی را در فضای سایبر ایجاد کردند. اینترنت بازها...