· دسامبر, 2007

مقالات درباره هنر و فرهنگ از دسامبر, 2007

چین: ساختمانی به شکل کیبرد کامپیوتر

  December 9, 2007

کنت تام عکسی را از یکی از ساختمان های عجیب در شانگهای در چین منتشر کرده است. ساختمان شبیه کیبرد کامپیوتر است. وی می گوید اگر هم برخی از نواوری های معماری در چین زیبا نباشد ولی متفاوت است