مقالات درباره مطالعه موردی

سومالی سخن می گوید: حمایت از صداهای ناشنیده ی سومالیایی ها

صداهای برافراشته  January 31, 2012

سومالی یکی از آن کشورهای در حال توسعه است که در رسانه های جهان برای همه ی دلایل منفی از جنگ داخلی، قحطی و خشکسالی، تا دزدان دریایی سومالیایی ظاهر می شود. با کمک پلت فرمی بر پایه ی «اوشهیدی» (Ushahidi)، به نام Somalia Speaks، الجزیره ی انگلیسی به جمع آوری حرف های شنیده نشده از داخل سومالی با استفاده از پیام کوتاه دست زده است. پیام های ارسالی به انگلیسی ترجمه شده و سرانجام بر روی نقشه ترسیم می شوند.