دسامبر, 2011

مقالات از دسامبر, 2011

واکنش ها به راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور

  December 17, 2011

در یک گردهمایی عمومی نادر، صدها نفر به حمایت راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور در آمدند و واکنش پر جنب و جوشی را در فضای سایبر ایجاد کردند. اینترنت بازها برچسب #slutwalksg را برای گزارش این رویداد استفاده کردند.