ژانویه, 2010

مقالات از ژانویه, 2010

ترکیه :سومین سالگرد ترور هراند دینک

  January 23, 2010

ترجمه از : آرتور جواکیم سه سال پیش در چنین روزی  ، هراند دینک روزنامه نگار ارمنی-ترک در جلوی دفتر روزنامه آگوس  در استانبول ،که خود سردبیری آنرا بر عهده داشت، ترور شد.او در زمان حیاتش توسط ملیگرایان هر دو ملت بهخاطر دعوتش به شکیبایی صلح و مودت  بین ارمنیان...