March 15, 2021

مقالات از March 15, 2021

اعتراضات بلوچ ها، حکایت از سرکوب این اقلیت قومی در ایران دارد

جمعیت بلوچ ساکن مرزهای ایران، افغانستان و پاکستان، اقلیتی محروم و رانده شده به حاشیه جامعه می‌باشند که فرصت‌های اقتصادی ناچیزی برای آنها فراهم شده و بطور سیستماتیک هدف خشونت‌...