May 4, 2013

مقالات از May 4, 2013

کمپ آزادی اینترنت در پرو، لیما

آیا شما در لیما (پایتخت پرو) هستید؟ تمایل دارید کاری برای حمایت از اینترنت انجام دهید؟ به کمپ دوروزه آزادی اینترنت در مورد فعالیت مدنی و فرهنگی بپیوندید.