July 26, 2008

مقالات از July 26, 2008

مصر: آهنگی علیه مبارک

جوانان خاورمیانه: مصاحبه با یک دانشجوی کرد

تاجیکستان: بحران مواد غذایی

مصر: 160 هزار بلاگر

برزیل: سفر مجازی به سائوپولو

افغانستان:خشونت پلیس

مصر: ریزش ساختمان ها

در مصر تیتر بزرگ روزنامه ها مبنی بر ریزش ساختمان ها وبیرون کشیدن بدن های بچه ها از زیر آوار بسیار متداول شده است. ای بی ان الدنیا در بلاگ”...