January 26, 2008

مقالات از January 26, 2008

کوبا:قرادادهای تجاری با ونزوئلا

عراق:با هزینه یک روز جنگ چه می توان کرد

افغانستان:سرمای کشنده

نیجریه: توسعه اینترنت

زیمبابوه: اسکناس هایی با تاریخ مصرف محدود