January 22, 2008

مقالات از January 22, 2008

ایران: سایت کامران اشتری

کامران اشتری هنرمند و عکاس ایرانی سایتی را برای به نمایش گذاشتن عکس هایش راه اندازی کرده است

عراق:آموزش کشت تریاک

بی پاشا رای می گوید که افغان ها به کشاورزان عراقی آموزش می دهند که چگونه تریاک کشت کنند چرا که محصولات سنتی مانند پرتقال و یا انار پاسخگوی خرج...