November 23, 2007

مقالات از November 23, 2007

چین: گلف بازی در دانشگاه

  November 23, 2007

اگزویاگ از گلف بازی کردن در دانشگاه های چین انتقاد می کند و می گوید معمولا در دانشگاه های دنیا دانشجویان مشغول ورز ش هایی ماندد فوتبال هستند و فعالیت فیزیکی می کنند ولی بازی گلف در دانشگاه های چین فقط نماینگر اختلاف طبقاتی است

پاکستان: مدرک های بی ارزش

  November 23, 2007

پاکستانی اسپکتیتور از وضعیت دانشگاه ها و مدارس عالی پاکستان می نویسد. بلاگر می گوید در پاکستان پر است از مکان هایی که مدرک فوق لیسانس در رشته های بازرگانی ارتباطات و یا تکنولوژی می دهند ولی سوال این است که چند نفر آنها کار پیدا می کنند و درکشان...