October 7, 2007

مقالات از October 7, 2007

اردن:عکس هایی از بیابان

مصر: میلیون ها معتاد

شورباوی می گوید که طبق اماری که در مصر منتشر شده است بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت شصت میلیون نفری مصر معتاد هستند. این آمار توسط شورای ملی...

تایلند:کتاب در مورد دمکراسی ممنوع